Created jtemplate joomla templates

unijeti text

PUŠKE KUGLARE

U ove puške ubrajamo one koje imaju izoluèene cijevi (žljebove). Rade se u obliku lovaèkih karabina, u obliku dvocijevki ili trocijevki (prelamaèa) sa izoluèenim cijevima i u obliku kombinovanih pušaka od kojih je barem jedna cijev izoluèena. Osnovna razlika u odnosu na puške saèmarice je u izradi cijevi. Cijevi ovih pušaka su spiralno uzdužno izbrazdane, najèešæe sa po 4 – 6 polja i žljebova, tako da zrno kroz nju napravi krug od 360 stepeni, što zrnu daje rotirajuæe kretanje, da bi na svom putu kroz prostor do cilja lakše savladao sile koje na njega djeluju i održao željeni pravac.

Kalibar ovih pušaka se mjeri po unutrašnjem promjeru – preèniku cijevi, ili vanjskom preèniku zrna koje puška koristi.

Kod pušaka kuglara ležište metka je prilagoðeno municiji koja se u njima upotrebljava. Ležište je glatko i na njega nalijeæe èaura metka. Dalje prema ustima cijevi je ležište zrna koje je na konusnom prelazu u cijev užlijebljeno. Na cijevi je kalibar naznaèen – ugraviran. Tako npr. oznaka 7X57R govori da je cijev konstruisana za municiju kalibra 7 mm, èija je dužina èaure 57 mm, a uz to završava vijencem (Rand – internacionalna oznaka – R), te je namijenjena puškama prelamaèama. Ako je oznaka kalibra bez “R”, npr. 8X57, onda znamo da je cijev namijenjena za lovaèki karabin, koji ima mehanizam za izvlaèenje èaure ili cijevi. Na cijevi može biti oznaka “S” koja upuæuje na šire bušenje cijevi u kojima se može koristiti samo municija sa takvom oznakom. Takoðe municija sa oznakom “S” – ne smije se koristiti u cijevima istog kalibra u kojima nema oznake “S”. Ostali dijelovi puške kod prelamaèa kuglara isti su kao i kod saèmarica.

Kod karabina imamo magacin u kojem se nalazi ležište za municiju, ležište zatvaraèa, zatvaraè i mehanizam za okidanje. Magacin karabina èvrsto spaja cijev sa kundakom. Kundak lovaèkih karabina može biti raðen od drveta ili plastike. Ima istu svrhu i osobinu kao i kod pušaka saèmarica. Kod svih pušaka sa izoluèenim cijevima nalazi se sistem za nišanjenje. On se nalazi na cijevi, a sastoji se od nišana i mušice. Na nekim puškama su ugraðeni nosaèi za optièka pomagala – durbine ili snajpere.